Doktori képzés (PhD)

Pályázati Felhívás 2020

Aktuális felhívás letöltése (DOC) 

Kapcsolat:

 • Szent István Egyetem, EDHT Budai Campus Doktori Iskola
 • Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
 • Tel.: 06 1/305-7596
 • e-mail: Szondy.Fanny@fh.szie.hu

Bevezetés

A Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Doktori Iskolája felvételt hirdet PhD képzésre a nemzetközileg ekvivalens, egyetlen hazai tudományos PhD doktori fokozat megszerzése érdekében, amelyet

élelmiszertudományok

területen ad ki tanulmányok, önálló kutatások folytatása, valamint a doktori értekezés elkészítése és eredményes megvédése alapján. A doktori képzésre pályázók az alábbi formák közül választhatnak:

 • állami ösztöndíjas teljes idejű (nappali) doktori képzés,
 • önköltséges teljes idejű doktori képzés,
 • egyéni doktori felkészülés.

A doktori képzésben való részvétel legfontosabb feltételei:

 • a doktori képzésre való jelentkezés, illetve pályázat benyújtása,
 • a Felvételi Bizottság és az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács döntése a doktori képzésre való felvételről.

A felvételi kérelmek benyújtása

Az állami ösztöndíjas teljes idejű és az önköltséges teljes idejű (nappali) doktori képzésben való részvételre vonatkozó pályázatokat 2020. január 15-ig kell benyújtani az Élelmiszertudományi Kar Dékáni Titkárságához. A 2020. januárjában államvizsgázók ELŐZETES egyeztetéssel később adhatják be a teljes pályázati anyagukat.

Benyújtandó anyagok:

 • szakmai önéletrajz
 • leckekönyv (fénymásolatban)
 • egyetemi oklevél (fénymásolatban, eredeti bemutatása mellett)
 • nyelvvizsga-bizonyítvány (fénymásolatban, eredeti bemutatása mellett)
 • szakmai publikációk jegyzéke és a jelentkező által kiválasztott legfeljebb két legszínvonalasabb publikáció különlenyomata (másolata)
 • tudományos tevékenységek igazolása (TDK dolgozat, szakcikk stb.. )
 • 2 ajánlás
 • felvételi eljárási díj befizetése (ennek módjáról a dékáni hivatalban érdeklődjön)
 • önköltséges képzésnél nyilatkozat a költségek vállalásáról (szabad fogalmazásban)
 • tanszékvezető befogadó nyilatkozata / munkahely támogató nyilatkozata (a jelentkezési nyomtatvány 2. oldalán kitöltendő)
 • kutatási munkaterv

Csak géppel kitöltött jelentkezési anyagokat fogadunk be! A jelentkezési lap letölthető (DOC).

A magyar, vagy külföldi egyetemeken egyetemi (MSc) diplomát szerzett hallgatók doktori képzésre akkor jelentkezhetnek, ha egyetemi diplomájuk minősítése legalább jó rendű, ha egyetemi végzettségük megfelel a választott Doktori Iskolában folyó képzés és kutatás eredményes teljesítéséhez szükséges előképzettségnek. További feltétel legalább egy világnyelv középfokú (C típusú) állami nyelvvizsgával vagy annak megfelelő vizsgával bizonyított ismerete, előzetes szakmai teljesítmény (TDK, közzétett kutatási eredmények, külföldi tanulmányutakon, vagy részképzésben való részvétel stb.). A diploma megszerzésétől számított három év után a jó minősítésű diploma feltétele színvonalas posztgraduális képzési, vagy jó másoddiploma eredménnyel kiváltható.
Az egyéni felkészüléssel fokozatszerzésre jelentkezők pályázataikat folyamatosan, egész évben nyújthatják be.

Felvételi eljárás

A jelentkezők keressék meg az egyetem által meghirdetett Doktori Iskola vezetőjét, aki segítséget nyújt a pályázat összeállításában, a kutatási feladat és témavázlat kidolgozásában, amelynek fontos része a jelentkezőt vállaló témavezető kijelölése, az eredményes kutatási program technikai és pénzügyi feltételeinek közös meghatározása. A Doktori Iskola a pályázókat előreláthatólag 2020. január második felében meghallgatásra hívja be, a pontos időpontról külön értesítést kapnak a jelentkezők. A Felvételi Bizottság javaslata alapján a Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács 2020. február elejéig dönt a szervezett doktori képzésre történő felvételről és kiértesíti a jelentkezőket. A felvételi meghallgatáson a bizottság a következő négy értékelési szempont szerint pontozza a pályázót:

 1. Emberi és szakmai habitus: 0 - 30 pont a felvételi bizottság értékelése alapján.
 2. Tudományos teljesítmény: 0 - 30 pont (a pontozást a DI ügyrendje tartalmazza).
 3. Az oklevél minősítése: a felvétel alapkövetelménye a jó rendű egyetemi végzettséget tanúsító oklevél, ezen túlmenően: 5 - 10 pont (kitűnő 10, jeles 5).

Csak az iskola által elismert világnyelveket lehet figyelembe venni. Három évnél régebbi oklevél esetén az oklevél minősítése helyett, az alapképzést követő eredményes posztgraduális tanulmányokat és szakterületi kutatómunkát értékeli a bizottság. Ez esetben a tudományos munka elismerésének maximális pontszáma 40 pont. A felvétel esetleges további feltételeit az illetékes doktori iskola tanácsa állapítja meg. A felvételhez az 1. és 2. értékelési szempontnál legalább 40 pont elérése szükséges. Rangsorolás az elért összesített pontszámok alapján történik.

Doktori képzés az Élelmiszertudományi Doktori Iskolában

Élelmiszertudományi Doktori Iskola ( Simonné Dr. Sarkadi Lívia )

 •   Élelmiszertudományok
  1. A táplálkozási lánc élelmiszer-kémiája és biokémiája
  2. Élelmiszerbiztonság, élelmiszerek minőségbiztosítása és minőségmegőrzése
  3. Élelmiszer-biotechnológia
  4. Élelmiszeripari folyamatok, méréstechnika és automatizálás

A témavezetők neve és meghirdetett témáik megtalálhatók a http://www.doktori.hu országos adatbázisban, a „témakiírások” alatt.

A képzés általános feltételei

Az új kormányrendelet alapján a doktori képzés -amely a mesterfokozat megszerzését követően a doktori fokozat megszerzésére készít fel- nyolc félév. A doktori képzésben 240 kreditet kell szerezni.

A doktori képzés a tudományterület sajátosságaihoz és a doktorandusz igényeihez igazodó egyéni vagy csoportos felkészítés keretében folyó képzési, kutatási és beszámolási tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll.

A négy féléves képzési és kutatási szakaszban a hallgató tantárgyakat hallgat, kutató munkát végez, publikál, oktat és komplex vizsgát tesz. A hallgatónak minden félévben tanulmányi/tantárgyi, kutatási is publikációs valamint oktatási krediteket kell gyűjtenie. A hallgató a tanulmányi krediteket kötelező és a témájához igazodó szabadon választható tárgyak (más Egyetemek által kínált kurzusok is lehetnek) teljesítésével, kurzusok látogatásával, egyéni tanulással és vizsgával (érdemjeggyel lezárva) szerzi.
A kutatási kreditek önálló kutatással szerezhetők. A publikációs kreditek meghatározott színvonalú tudományos publikációs tevékenységet elismerő kredit. Oktatási kredit a tantárgyfelelős irányításával ellátott, rendszeresen ellenőrzött oktatómunkával szerezhető.
A négy félév alatt minimum 2 óra oktatási terhelés kötelező minden hallgatónak.

A doktori képzés során, a negyedik félév végén, a képzés képzési és kutatási szakaszának lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri, értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt.
A komplex vizsga magában foglalja az önálló tudományos munkásság tudományos közleményeken keresztül történő bemutatását, az előírt idegen nyelvi ismeret igazolását, valamint önálló tudományos feladat megoldását tartalmazó értekezéstervezet vitáját, majd a doktori értekezés nyilvános bemutatását és megvédését.

A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti doktori értekezést kell benyújtania.

2020. november 14.

Simonné Dr. Sarkadi Lívia
Élelmiszertudományi Doktori Iskola vezetője